Có 4 kết quả:

岁 tuế嵗 tuế歲 tuế歳 tuế

1/4

tuế

U+5C81, tổng 6 nét, bộ sơn 山 + 3 nét
giản thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

1. năm
2. tuổi

Từ điển trích dẫn

1. Giản thể của chữ 歲.

Từ điển Trần Văn Chánh

Như 歲

Từ điển Trần Văn Chánh

① Tuổi: 三歲的 孩子 Đứa trẻ lên ba;
② Năm: 去歲 Năm ngoái; 歲末 Cuối năm;
③ Số thu hoạch hoa màu, mùa màng: 歉歲 Mất mùa.

Tự hình

Dị thể

Từ ghép

tuế

U+5D57, tổng 12 nét, bộ sơn 山 + 9 nét

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Một lối viết của chữ Tuế 歲.

Tự hình

Dị thể

Từ ghép

tuế

U+6B72, tổng 13 nét, bộ chỉ 止 + 9 nét
phồn thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

1. năm
2. tuổi

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Năm. ◇Liễu Tông Nguyên 柳宗元: "Tự ngô thị tam thế cư thị hương, tích ư kim lục thập tuế hĩ" 自吾氏三世居是鄉, 積於今六十歲矣 (Bộ xà giả thuyết 捕蛇者說) Họ tôi đã ba đời ở làng này, tính tới nay được sáu chục năm.
2. (Danh) Sao "Tuế", tức là "Mộc tinh" 木星, mười hai năm quanh hết một vòng mặt trời, cũng gọi là sao "Thái Tuế" 太歲.
3. (Danh) Tuổi. ◇Tây du kí 西遊記: "Ngã nhất sanh mệnh khổ, tự ấu mông phụ mẫu dưỡng dục chí bát cửu tuế, tài tri nhân sự" 我一生命苦, 自幼蒙父母養育至八九歲, 才知人事 (Đệ nhất hồi) Tôi suốt đời khổ sở, từ bé được cha mẹ nuôi nấng tới tám chín tuổi, mới hơi hay biết việc đời.
4. (Danh) Mùa màng.

Từ điển Thiều Chửu

① Năm.
② Sao Tuế, tức là sao Mộc tinh, mười hai năm quay quanh hết một vòng mặt trời, cũng gọi là sao Thái Tuế 太歲.
③ Tuổi.
④ Mùa màng.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Tuổi: 三歲的 孩子 Đứa trẻ lên ba;
② Năm: 去歲 Năm ngoái; 歲末 Cuối năm;
③ Số thu hoạch hoa màu, mùa màng: 歉歲 Mất mùa.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Năm. Xem Tuế nguyệt — Tuổi.

Tự hình

Dị thể

Từ ghép

Một số bài thơ có sử dụng

tuế

U+6B73, tổng 13 nét, bộ chỉ 止 + 9 nét
phồn thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

1. năm
2. tuổi

Tự hình

Dị thể

Từ ghép