Có 1 kết quả:

bột mạn

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ngang ngạch kiêu căng.