Có 1 kết quả:

nhất ức

1/1

nhất ức

giản thể

Từ điển phổ thông

mười vạn, 100000