Có 1 kết quả:

nhất cộng

1/1

nhất cộng

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

cả thảy, tất cả