Có 1 kết quả:

nhất tái

1/1

nhất tái

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

lặp đi lặp lại