Có 1 kết quả:

nhất đồng

1/1

nhất đồng

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

cùng nhau, đồng lòng

Một số bài thơ có sử dụng