Có 1 kết quả:

nhất xuy

1/1

nhất xuy

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

một hơi (hút thuốc)

Một số bài thơ có sử dụng