Có 1 kết quả:

nhất thứ

1/1

nhất thứ

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

thứ nhất, đầu tiên

Một số bài thơ có sử dụng