Có 1 kết quả:

nhất miết

1/1

nhất miết

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

liếc mắt qua, nhìn lướt qua