Có 1 kết quả:

nhất tiếu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Một nụ cười. Ta có thành ngữ » Nhất tiếu thiên kim « ( một nụ cười của người đáng giá nghìn vàng ). Hát nói của Tản Đà có câu: » Giá khuynh thành nhất tiếu thiên câm ( kin ), mắt xanh trắng đổi lầm bao khách tục «.

Một số bài thơ có sử dụng