Có 1 kết quả:

nhất quán

1/1

nhất quán

giản thể

Từ điển phổ thông

nhất quán, kiên định, trước sau như một