Có 1 kết quả:

tam nghi

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Như tam cực. Tam tài.