Có 1 kết quả:

tam đồ

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Ba đường ác nghiệp, gồm “súc sinh”畜生 thú vật, “ngạ quỷ” 餓鬼 quỷ đói và “địa ngục” 地獄 địa ngục.