Có 1 kết quả:

tam cương

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ba giềng mối ở đời, gồm Quân thần, Phủ tử, Phu phụ. Cũng đọc Tam cang. Truyện Hoa Tiên có câu: » Tình phu phụ nghĩa quần thần, trong tam cương ấy xem phần nào hơn «.

Một số bài thơ có sử dụng