Có 1 kết quả:

thượng khách

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Khách quý.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người cao quý tới nhà mình. Khách quý.

Một số bài thơ có sử dụng