Có 1 kết quả:

hạ thành

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đánh chiếm được thành trì của giặc.