Có 1 kết quả:

bất trúng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Không hợp đạo đức. Trái lẽ — Không thích hợp.

Một số bài thơ có sử dụng