Có 1 kết quả:

bất trúng dụng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Không dùng được. Vô dụng.