Có 1 kết quả:

bất nịnh

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Kém cỏi. Cũng như Bất tài.