Có 1 kết quả:

bất tiện

1/1

bất tiện

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

không tiện lợi

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Không được dễ dàng thuận lợi.

Một số bài thơ có sử dụng