Có 1 kết quả:

bất quang

1/1

bất quang

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

không chỉ, không chỉ có

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Không chỉ có, không chỉ là (mà còn nhiều).

Một số bài thơ có sử dụng