Có 1 kết quả:

bất quang

1/1

bất quang

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

không chỉ, không chỉ có

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Không chỉ có, không chỉ là ( mà còn nhiều ).

Một số bài thơ có sử dụng