Có 1 kết quả:

bất toàn

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Không trọn vẹn.

Một số bài thơ có sử dụng