Có 1 kết quả:

bất công

1/1

bất công

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

1. không công bằng
2. không ngay thẳng

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Không đồng đều, hơn kém khác nhau.

Một số bài thơ có sử dụng