Có 2 kết quả:

bất cộng đái thiênbất cộng đới thiên

1/2

bất cộng đái thiên

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

không đội trời chung

Một số bài thơ có sử dụng

Từ điển phổ thông

không đội trời chung

Một số bài thơ có sử dụng