Có 1 kết quả:

bất cụ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Không đầy đủ, không hết, cũng như Bất tận. Tiếng dùng trong thư từ — Chỉ người có tật, thân thể không hoàn toàn ( thọt chân, chột mắt, câm… ).