Có 1 kết quả:

bất san

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Không thể trừ bỏ đi được.

Một số bài thơ có sử dụng