Có 1 kết quả:

bất tắc

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Không giữ luật pháp quốc gia.