Có 1 kết quả:

bất thăng y

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Rất yếu ớt ( dường như, rất cung kính ), mình khom xuống như không mang nổi cái áo đang mặc.

Một số bài thơ có sử dụng