Có 1 kết quả:

bất cập cách

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Không đúng cách. Ý nói thi hỏng.