Có 1 kết quả:

bất cổ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Không như thời xưa. Ý nói lòng dạ khinh bạc xấu xa, không được tốt đẹp như thời xưa.

Một số bài thơ có sử dụng