Có 1 kết quả:

bất khả kháng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Không thể chống lại, không thể làm khác.