Có 1 kết quả:

bất hợp tác

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Không làm việc chung với.