Có 1 kết quả:

bất danh nhất tiền

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Không có nổi lấy một đồng tiền, ý nói nghèo lắm.