Có 1 kết quả:

bất hoà

1/1

bất hoà

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

bất hoà, bất đồng

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Không được êm đềm. Chỉ sự xích mích.

Một số bài thơ có sử dụng