Có 1 kết quả:

bất thiện

1/1

bất thiện

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

tồi, xấu, kém

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Không tốt, tức xấu xa.