Có 1 kết quả:

bất đồ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chẳng ngờ, chẳng dè.

Một số bài thơ có sử dụng