Có 1 kết quả:

bất quân

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Không đều, không bằng nhau.

Một số bài thơ có sử dụng