Có 1 kết quả:

bất hiếu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Không hết bổn phận với cha mẹ.

Một số bài thơ có sử dụng