Có 1 kết quả:

bất học vô thuật

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Không có học vấn nên không có tài khéo để làm việc.