Có 1 kết quả:

bất tuyên

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Không rõ ràng — Không dứt. Tiếng dùng trong thư từ.

Một số bài thơ có sử dụng