Có 1 kết quả:

bất hàn nhi lật

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Không rét mà run, ý nói sợ hãi lắm.