Có 1 kết quả:

bất đối

1/1

bất đối

phồn thể

Từ điển phổ thông

không đúng

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Không đúng, sai.