Có 1 kết quả:

bất bình đẳng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Không ngang hàng.