Có 1 kết quả:

bất hạnh

1/1

bất hạnh

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

bất hạnh, không may

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chẳng may.

Một số bài thơ có sử dụng