Có 1 kết quả:

bất trung

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Không hết lòng.

Một số bài thơ có sử dụng