Có 1 kết quả:

bất tình

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Không biết rung, xúc động. Lòng dạ cứng dắn khô khan.

Một số bài thơ có sử dụng