Có 1 kết quả:

bất đả khẩn

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Không quan trọng. Không sao.