Có 1 kết quả:

bất câu

1/1

bất câu

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

không câu nệ, dù sao chăng nữa

Một số bài thơ có sử dụng