Có 1 kết quả:

bất trí

1/1

bất trí

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

ngu dốt, không khôn ngoan

Một số bài thơ có sử dụng