Có 1 kết quả:

bất phục

1/1

bất phục

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

không phục, không tuân theo, không nghe theo

Một số bài thơ có sử dụng